Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 256965
Oferty pracy inne 12747
Projekty realizowane przez PFRON 6748
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6296
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3692
Targi Pracy 5759
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 917
Sprawdź termin wizyty 703
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 29325
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8602
Przyznanie statusu bezrobotnego 10135
Utrata statusu bezrobotnego 8841
Utrata statusu poszukującego pracy 5438
Rejestracja bezrobotnych 101435
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 23294
Dokumenty niezbędne do rejestracji 61648
Rejestracja przez Internet 54131
Rejestracja poszukujących pracy 29658
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9118
Rejestracja przez Internet 29395
Dokumenty niezbędne do rejestracji 13795
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 32455
Prawa bezrobotnych 16484
Prawa poszukujących pracy 9406
Obowiązki bezrobotnych 17108
Obowiązki poszukujących pracy 8286
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 38184
Pośrednictwo pracy krajowe 6734
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8817
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5998
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 12936
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8480
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5390
Zasoby informacji zawodowej 7516
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 29293
Szkolenia w trybie indywidualnym 21414
Szkolenia w trybie grupowym 13780
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8063
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 12219
Pożyczka szkoleniowa 7463
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9708
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 79414
Wysokość świadczeń pieniężnych 40779
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 49240
Zasiłek dla bezrobotnych 46041
Prawo do zasiłku 33516
Utrata prawa do zasiłku 11150
Okres pobierania zasiłku 21441
Ubezpieczenie zdrowotne 21960
Dodatek aktywizacyjny 18060
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10958
Staże 16017
Prace interwencyjne 7339
Roboty publiczne 5453
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 43509
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9783
Prace społecznie użyteczne 6313
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8887
Zwrot kosztów przejazdu 9448
Zwrot kosztów zakwaterowania 6596
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5654
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8858
Szkolenia 17639
Staże 9431
Prace interwencyjne 7408
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4760
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6823
Zwrot kosztów przejazdu 5012
Zwrot kosztów zakwaterowania 4490
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4556
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10754
Inne finansowe formy wsparcia 8054
Bon stażowy 8793
Bon zatrudnieniowy 10043
Bon na zasiedlenie 9855
Bon szkoleniowy 6352
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5453
Dokumenty do pobrania 47051
Agencje zatrudnienia 12594
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 25938
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 110902
Zgłoszenie oferty pracy 25744
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7836
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5724
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5119
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8052
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4400
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5004
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 43458
Pośrednictwo pracy krajowe 9408
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4436
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5729
Zwolnienia grupowe 6841
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8284
Staże 42753
Prace interwencyjne 9623
Roboty publiczne 5491
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 32204
Prace społecznie użyteczne 6303
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8949
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8310
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5005
Świadczenie aktywizacyjne 4851
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 6473
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 27034
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 6819
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10085
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8562
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7602
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7144
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8908
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 13840
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 7085
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 14257
Dokumenty do pobrania 30649
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10914
INNE 4640
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 305329
Plan budynku 15785
Struktura Urzędu 18518
Schemat organizacyjny 12073
Struktura organizacyjna 10736
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10857
Projekty EFS 19121
Trwające 9190
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 820
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 2174
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 778
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 3272
Zakończone 6534
"Perspektywy" 5044
"Pierwsze kroki" 5053
"Wyprawa po złote runo" 5361
"Lepsze jutro" 5263
"Pomocna Dłoń" 5624
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7482
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5229
"Program doradczo-aktywizujący" 5310
"Wsparcie dla młodych" 7288
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5451
"Staż szansą na pracę" 8943
"Twój pomysł na firmę" 5836
"Eurokadry II" 5111
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4720
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6445
Eurokadry IV 1851
Aktywne katowiczanki 1990
Aktywność - krok w stronę pracy 1869
Na początek staż 1955
Restart kariery 2051
Kierunek przedsiębiorczość 3846
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 465
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 521
Programy 15262
Trwające 9111
"Aktywny emeryt" 10420
Zakończone 6636
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11824
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3789
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5317
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6095
2015 rok 746
2012 rok 2027
2011 rok 5192
2010 rok 5371
2009 rok 5604
2008 rok 5029
2007 rok 5600
2006 rok 5569
Pliki do pobrania 1908
Analizy i statystyki 12074
Statystyki rynku pracy 6997
2017 1006
2016 2004
2015 5135
2014 6523
2013 7192
2012 6108
2011 6014
2010 5601
2009 5518
2008 5424
2007 5389
2006 5496
2005 5574
2004 5349
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13081
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10748
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8826
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1374
Przydatne linki 4535
Zamówienia publiczne 12568
Dokumenty do pobrania 21355
Praca w PUP 44339
Aktualne konkursy 40017
Rozstrzygnięte konkursy 6699
Tłumacz języka migowego 1895
Pomoc Prawna 2303