Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 266530
Oferty pracy inne 13216
Projekty realizowane przez PFRON 6986
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6491
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3890
Targi Pracy 6029
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1202
Sprawdź termin wizyty 2624
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 30240
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8914
Przyznanie statusu bezrobotnego 10510
Utrata statusu bezrobotnego 9130
Utrata statusu poszukującego pracy 5643
Rejestracja bezrobotnych 106235
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 24295
Dokumenty niezbędne do rejestracji 64469
Rejestracja przez Internet 56426
Rejestracja poszukujących pracy 30589
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9405
Rejestracja przez Internet 30600
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14355
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 33614
Prawa bezrobotnych 17068
Prawa poszukujących pracy 9773
Obowiązki bezrobotnych 17787
Obowiązki poszukujących pracy 8591
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 39701
Pośrednictwo pracy krajowe 6972
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9266
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6249
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 13551
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8802
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5590
Zasoby informacji zawodowej 7729
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 32056
Szkolenia w trybie indywidualnym 22531
Szkolenia w trybie grupowym 14677
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8477
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 12707
Pożyczka szkoleniowa 7850
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10105
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 82121
Wysokość świadczeń pieniężnych 42420
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 50694
Zasiłek dla bezrobotnych 47824
Prawo do zasiłku 34869
Utrata prawa do zasiłku 11490
Okres pobierania zasiłku 22054
Ubezpieczenie zdrowotne 22686
Dodatek aktywizacyjny 18818
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11328
Staże 16535
Prace interwencyjne 7617
Roboty publiczne 5683
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 46943
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10290
Prace społecznie użyteczne 6651
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9280
Zwrot kosztów przejazdu 9781
Zwrot kosztów zakwaterowania 6786
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5851
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9259
Szkolenia 18131
Staże 9787
Prace interwencyjne 7751
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4966
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7058
Zwrot kosztów przejazdu 5187
Zwrot kosztów zakwaterowania 4654
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4758
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11144
Inne finansowe formy wsparcia 8383
Bon stażowy 9181
Bon zatrudnieniowy 10398
Bon na zasiedlenie 10469
Bon szkoleniowy 6783
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5663
Dokumenty do pobrania 49180
Agencje zatrudnienia 13010
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 27112
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 118374
Zgłoszenie oferty pracy 27355
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8159
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6043
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5374
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8386
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4577
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5252
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 45842
Pośrednictwo pracy krajowe 9832
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4623
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6013
Zwolnienia grupowe 7059
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8551
Staże 45479
Prace interwencyjne 10301
Roboty publiczne 5674
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 34062
Prace społecznie użyteczne 6601
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9378
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8774
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5304
Świadczenie aktywizacyjne 5159
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7027
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 28741
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7370
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10494
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8846
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7964
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7367
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9773
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 16862
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 8041
Zezwolenie na pracę sezonową 202
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 14916
Dokumenty do pobrania 32763
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11430
INNE 5036
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 321552
Plan budynku 16193
Struktura Urzędu 19372
Schemat organizacyjny 12630
Struktura organizacyjna 11231
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11450
Projekty EFS 19959
Trwające 9513
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1261
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 1211
Zakończone 6764
"Perspektywy" 5254
"Pierwsze kroki" 5247
"Wyprawa po złote runo" 5544
"Lepsze jutro" 5539
"Pomocna Dłoń" 5817
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7840
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5410
"Program doradczo-aktywizujący" 5521
"Wsparcie dla młodych" 7518
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5609
"Staż szansą na pracę" 9335
"Twój pomysł na firmę" 6052
"Eurokadry II" 5298
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4892
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6667
Eurokadry IV 2086
Aktywne katowiczanki 2171
Aktywność - krok w stronę pracy 2087
Na początek staż 2194
Restart kariery 2249
Kierunek przedsiębiorczość 4084
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 709
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 145
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 147
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 160
Programy 15831
Trwające 9469
"Aktywny emeryt" 10759
Zakończone 6861
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12215
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4059
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5673
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6262
2015 rok 984
2012 rok 2244
2011 rok 5428
2010 rok 5579
2009 rok 5839
2008 rok 5248
2007 rok 5816
2006 rok 5815
Pliki do pobrania 2124
Analizy i statystyki 12522
Statystyki rynku pracy 7228
2018 72
2017 1443
2016 2260
2015 5339
2014 6746
2013 7434
2012 6307
2011 6250
2010 5850
2009 5702
2008 5601
2007 5580
2006 5679
2005 5763
2004 5528
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13723
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11033
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9085
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1651
Barometr Zawodów 104
Przydatne linki 4652
Zamówienia publiczne 13114
Dokumenty do pobrania 22521
Praca w PUP 46794
Aktualne konkursy 42084
Rozstrzygnięte konkursy 6959
Tłumacz języka migowego 2150
Pomoc Prawna 2684