Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne pozostające w ewidencji urzędu pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej), w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w wysokości nie wyższej niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy.

 

Warunkiem ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest:

 1. złożenie wniosku wraz z kompletem załączników,

 2. uczestnictwo w spotkaniu informacyjno-doradczym,

 3. uzyskanie pozytywnej opinii komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej).

 

O dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) może się ubiegać bezrobotny, który:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 2. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 3. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

 4. nie był karany w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 5. zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;

 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 7. spełniania warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r., poz. 1041) do otrzymania dofinansowania.

 

Wniosek o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny:

 1. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r., poz. 1041) do otrzymania dofinansowania;

 2. złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o dofinansowanie;

 3. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy; z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

 4. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach dysponuje środkami finansowymi z przeznaczeniem na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

 5. działalność gospodarcza będzie prowadzona na terenie miasta Katowice.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku komisja kieruje się następującymi kryteriami:

 1. formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku,

 2. kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej,

 3. doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej,

 4. przygotowanie Wnioskodawcy do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (poprawnie dokonana analiza rynku konkurencji, poprawnie zdiagnozowane grupy kontrahentów, poprawnie przygotowana analiza SWOT),

 5. ocena planowanej działalności gospodarczej (cele i motywy podjęcia działalności gospodarczej; konkurencyjność oferowanego produktu, usługi, towaru; planowany kierunek rozwoju firmy),

 6. proponowana forma zabezpieczenia,

 7. przeznaczenie środków finansowych z PUP na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem planowanej działalności gospodarczej,

 8. spełnienie warunków określonych w Regulaminie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Środki finansowe przyznane osobom bezrobotnym mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu (z wyłączeniem wpłaty kaucji, opłat czynszowych oraz innych opłat dotyczących lokalu), pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

Warunkiem ubiegania się przez bezrobotnego o przyznanie dofinansowania jest wskazanie formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. Formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku nie wywiązania się z warunków prowadzenia działalności gospodarczej może stanowić umowa poręczenia (min. 2 poręczycieli), weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika oraz jedna ze wskazanych powyżej form zabezpieczenia.

 

Umowa o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 2. wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanego dofinansowania,

 3. złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy, w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 4. zwrotu w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej środków otrzymanych a nie wydatkowanych zgodnie z przeznaczeniem,

 5. zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:

 • będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego),

 • naruszy inne warunki umowy.

 

W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej) do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania oraz udokumentowania zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku poprzez przedstawienie oryginałów (do wglądu) i kserokopii składanych do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych.

 

Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby bezrobotne mogą ubiegać się również o przyznanie środków na założenie bądź przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Kwota przyznanych środków finansowych nie może być wyższa niż 4 – krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3 – krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

Spółdzielnię socjalną może założyć min. 5 osób.

 

Warunkiem założenia spółdzielni socjalnej jest:

 1. podjęcie uchwały o powołaniu spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu Założycieli,

 2. wybór zarządu spółdzielni,

 3. uchwalenie statutu spółdzielni,

 4. opracowanie biznes planu projektowanej działalności gospodarczej,

 5. złożenie przez zarząd wniosku do KRS o zarejestrowanie spółdzielni.

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji członków.

Spółdzielnia socjalna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Przyznane bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej, złożenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10) , zredagowana przez: Ireneusz Kęsiak (2017-06-19 08:23:14)