Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Prawa bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 

1. Korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy i pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,

2. Korzystania z poradnictwa zawodowego.

3. Korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej (NFZ),

 

Po spełnieniu ustawowych przesłanek, w zależności od ustalonego profilu pomocy, osoba bezrobotna może:

 

1.zostać skierowana do prac interwencyjnych, robót publicznych, odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

2. uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,

3. uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji, gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania,

4. uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,

5. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia,

6. uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,

7. uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji,

8. zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,

9. ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7,

10.uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych oraz z tytułu podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy,

11. pobierać zasiłek dla bezrobotnych,

12.uzyskać skierowanie z urzędu pracy do pracy do pracodawcy otrzymującego grat, świadczenie aktywizacyjne, refundację składek na ubezpieczenie społeczne albo dofinansowanie wynagrodzenia;

13.uzyskać bon szkoleniowy, stażowy, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, staż oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia, stażu (dot. bezrobotnych do 30 roku życia)

14.uzyskać bon zatrudnieniowy (dot. bezrobotnych do 30 roku życia)

15.uzyskać bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (dot. bezrobotnych do 30 roku życia).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Adam Adamczyk (2014-06-25 14:20:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/prawa-bezrobotnych/43